Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385210

ĐTNH.017/20

Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm các nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

12/2021

- Tổng quan về các công ty Fintech và sự tác động của các công ty Fintech đối với hệ thống ngân hàng;
- Kinh nghiệm về sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech tại một số quốc gia;
- Làm rõ đặc điểm phát triển của các công ty Fintech ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech tại Việt Nam; các vấn đề thực tiễn đặt ra trong mối quan hệ tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech; nêu rõ những vướng mắc cản trở sự phát triển của các công ty Fintech và mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và công ty Fintech.
-  Giải pháp cho tăng cường hợp tác, hỗ trợ giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech;
- Một số khuyến nghị chính sách (đối với Quốc hội, Chính phủ và NHNN).