Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385201

ĐTNH.019/20

Thực trạng dữ liệu và đề xuất khung quản trị dữ liệu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

12/2021

- Khảo sát, đánh giá hoạt động quản trị dữ liệu tại ít nhất 80% các NHTM đang hoạt động, qua đó đưa ra nhận định về thực trạng và các vấn đề tồn tại trong hoạt động quản trị dữ liệu tại các NHTM (lưu ý quy trình quản trị dữ liệu cần gắn với việc khai thác, sử dụng dữ liệu);
- Nghiên cứu, đánh giá, phân tích một số vấn đề quan trọng các ngân hàng đang vướng mắc trong thực tế như: mô tả dữ liệu, đồng nhất dữ liệu, vấn đề người sở hữu dữ liệu (quyền quyết định, sử dụng, sửa chữa, trách nhiệm của người sở hữu đối với dữ liệu...), cách thức áp dụng khung quản trị dữ liệu vào các loại hình, nghiệp vụ ngân hàng và các gợi ý về kiến trúc dữ liệu ngân hàng.
- Nghiên cứu một số Khung quản trị dữ liệu trên thế giới, qua đó đánh giá mức độ phù hợp và khả thi cho hoạt động quản trị dữ liệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam;
- Đề xuất khung quản trị dữ liệu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.