Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385023

ĐTNH.020/20

Ứng dụng công nghệ AI và Big Data trong quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

12/2021

- Cơ sở lý thuyết về công nghệ AI và Big Data; cách thức các công nghệ này đang được áp dụng trong quản trị rủi ro tín dụng trên thế giới;
- Đánh giá khả năng vận dụng AI và Big Data trong quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam (lảm rõ ứng dụng công nghệ AI và Big Data trong khâu (những khâu) nào của quá trình quản trị rủi ro tín dụng).
- Khuyến nghị về giải pháp và chính sách nhằm ứng dụng công nghệ AI và Big Data trong quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam.