Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740550

Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông màu (Ri Vàng Rơm X Lương Phượng và một số gà lông màu bản địa lai) theo hướng an toàn sinh học gắn vói tiêu thụ sản phẩm tại các tĩnh trung du miền núi phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40204. Nuôi dưỡng động vật nuôi

01/2019

12/2022

Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông màu (Ri Vàng Rơm X Lương Phượng  và một số gà lông màu bản địa lai) theo hướng an toàn sinh học gắn vói tiêu thụ sản phẩm tại các tĩnh trung du miền núi phía Bắc; Đánh giá chi tiết quá trình triển khai mô hình, kết quả đạt được về các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường; đúc kết kinh nghiệm. Bằng việc tổ chức thông tin tuyên truyền áp dụng kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học để nhân rộng mô hình.