Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740548

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất yêu cầu đối với nguồn thông tin dữ liệu đầu vào và cơ chế vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ

202. Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

07/2020

06/2021

Nghiên cứu cơ sở lý luận đối với nguồn thông tin dữ liệu đầu vào của sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu các cơ sở pháp lý liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và các yêu cầu cho nguồn thông tin dữ liệu đầu vào. Nghiên cứu xây dựng yêu cầu cho nguồn thông tin dữ liệu đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất quy định về cơ chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất quy định về cách thức vận hành hệ thống và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc trao đổi và tích hợp cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ.