Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553444

NVQG-2020/ĐT.12

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Vồ cờ (Pangasius sannitwongsei Smith, 1931)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quốc gia

40502. Di truyền học và nhân giống thuỷ sản

09/2020

08/2023

Đề tài đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống cá Vồ cờ có tỷ lệ thành thục ≥70%, tỷ lệ cá đẻ ≥50%, tỷ lệ thụ tinh ≥80%, tỷ lệ nở ≥60%, tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương ≥30%,tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống ≥50%. Xây dựng 01 mô hình thử nghiêm nuôi thương phẩm cá Vồ cờ: mô hình nuôi đơn trong ao, khối lượng trung bình khi thu hoạch ≥1,5 kg, sản lượng >3 tấn; Xây dựng được đàn cá bố mẹ: 50 con, kích cỡ ≥5 kg/con, tỷ lệ đực/cái 1:1, sản xuất được cá giống: 100.000 con, kích cỡ 6 – 8 cm/con phục vụ nuôi thương phẩm.