Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542384

Nghiên cứu kết quả triển khai các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

599. Khoa học xã hội khác

05/2021

04/2022

Thống kê, tóm tắt những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2020; Đánh giá một số kết quả nổi bật của các nhiệm vụ KH&CN thực hiện giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất giải pháp nâng cao, chất lượng công tác xác định nhiệm vụ và quản lý các nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới.; Biên tập cuốn Kỷ yếu các nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2020.