Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542556

Nuôi vỗ cua trứng

UBND Tỉnh Cà Mau

Cơ sở

1. Khoa học tự nhiên

05/2021

09/2021


- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trực tiếp cho hộ dân thực hiện mô hình.
- Tổ chức cấp phát các nguyên vật liệu, vật tư cần thiết cho hộ dân tham gia thực hiện mô hình nuôi cua (theo tiến độ triển khai dự án).
- Tổ chức triển khai thực hiện mô hình của dự án.
- Tổ chức quản lý, kiểm tra, chăm sóc mô hình trong suốt thời gian thực hiện.
- Khi kết thúc vụ nuôi, tiến hành tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dự án.
- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi cua vỗ trứng, phù hợp với điều kiện của huyện Ngọc Hiển.