Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542551

Nuôi cá mú lồng thương phẩm trong vuông sinh thái.

UBND Tỉnh Cà Mau

Cơ sở

1. Khoa học tự nhiên

05/2021

05/2022

Khảo sát vùng triển khai dự án về các điều kiện sinh thái, thủy văn, thổ nhưỡng,… Để làm cơ sở  tiến hành thực hiện dự án.
   - Khảo sát chọn địa điểm nuôi để triển khai thực hiện dự án (3 hộ) (có Phụ lục 03hộ kèm theo).
   - Ký kết hợp đồng cụ thể với hộ dân và cơ quan phối hợp thực hiện dự án.
   - Tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các hộ dân tham gia dự án.
   - Chọn và thả giống, thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho cá mú phát triển.
   - Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm sau khi kết thúc dự án.
   - Viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu dự án.