Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385130

Nghiên cứu các giá trị về văn hóa, lịch sử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

60103. Khảo cổ học và tiền sử

04/2021

04/2023

- Thu thập, tổng hợp tài liệu hiện có về lịch sử, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng và dấu tích khảo cổ học, di vật tại 4 khu di tích thuộc phạm vi 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa các di tích khảo cổ học, di vật tại 4 khu di tích và một số di tích liên quan (chùa Bổ Đà, chùa Huyền Thiên, chùa Sùng Nghiêm) cùng một số di tích khác thuộc phạm vi 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.
- Khai quật mới tại 03 điểm di tích nhằm làm sáng tỏ giá trị của hệ thống di tích trên địa bàn 3 tỉnh: Trại Cắp (Quảng Ninh), Chùa Thanh Mai (Hải Dương), chùa Đám Trì (Bắc Giang). Đồng thời đào thăm dò địa điểm chùa Sùng Nghiêm và chùa Huyền Thiên (Hải Dương).
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung về lịch sử, Phật giáo và giá trị văn hóa phi vật thể tại 4 khu di tích thuộc phạm vi 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp về chiến lược quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng quần thể di tích danh thắng Yên Tử.