Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399327

Nghiên cứu trồng rừng thâm canh cây Sồi phảng (Lithocapus fissus Champ. Ex Benth) cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

10/2021

09/2024

- Nội dung 1: Điều tra, đánh giá rừng trồng Sồi phảng đã có và chọn lọc cây trội  Sồi phảng tại Quảng Ninh
- Điều tra đánh giá điều kiện lập địa tại các lâm phần rừng trồng Sồi phảng tại Quảng Ninh.
- Điều tra, đánh giá chọn lọc cây trội Sồi phảng tại Quảng Ninh.
Nội dung 2: Xây dựng mô hình sản xuất cây giống và nghiên cứu nhân giống Sồi phảng tại Quảng Ninh
- Khảo sát lựa chọn địa điểm và xây dựng 300 m2 mô hình sản xuất cây giống Sồi phảng phục vụ trồng mô hình.
- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Sồi phảng.
- Hoàn thiện quy trình nhân giống Sồi phảng.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình khảo nghiệm giống Sồi phảng tại Quảng Ninh
- Tổng kết đánh giá các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng.
- Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình khảo nghiệm giống Sồi phảng.
- Xây dựng mô hình khảo nghiệm giống (khảo nghiệm xuất xứ, hậu thế kết hợp xây dựng vườn giống hữu tính Sồi phảng).
Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Sồi phảng cung cấp gỗ lớn tại Quảng Ninh
- Khảo sát, lựa chọn địa điểm có điều kiện phù hợp để xây dựng mô hình trồng thâm canh Sồi phảng.
- Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Sồi phảng thông qua thí nghiệm bón phân ở khu vực miền Đông và miền Tây tỉnh Quảng Ninh (1,5ha/khu vực).
- Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Sồi phảng thông qua thí nghiệm kỹ thuật chăm sóc ở khu vực miền Đông và miền Tây tỉnh Quảng Ninh (1,5ha/khu vực).
- Hoàn thiện quy trình trồng rừng thâm canh Sồi phảng ở Quảng Ninh.
Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu.