Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385233

Nghiên cứu phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Hồi Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

12/2021

09/2024

1. Điều tra, chọn lọc cây trội Hồi
- Điều tra, đánh giá phân bố, thực trạng gây trồng, chăm sóc, khai thác, sơ chế, chế biến, bảo quản, sử dụng và thị trường sản phẩm Hồi tại tỉnh Quảng Ninh.
- Chọn lọc cây trội Hồi.
- Đánh giá hàm lượng tinh dầu Hồi.
2. Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật về nhân giống Hồi bằng phương pháp ghép.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi gốc ghép và thời vụ ghép tới tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây Hồi ghép.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vật liệu ghép tới tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây hồi ghép.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống Hồi bằng phương pháp ghép.
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây giống Hồi.
3. Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật về trồng rừng thâm canh, phục tráng rừng Hồi.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của làm đất tới tỷ lệ sống và sinh trưởng của Hồi.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón tới tỷ lệ sống và sinh trưởng của Hồi.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉa thân, tỉa cành và bón phân đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng rừng trồng Hồi.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh từ cây giống ghép.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật phục tráng rừng Hồi góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rừng Hồi.
4. Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật về chưng cất tinh dầu Hồi.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật chưng cất tinh dầu Hồi.
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tinh dầu Hồi Quảng Ninh.
5. Xây dựng mô hình vườn sưu tập giống cây trội, mô hình trồng thâm canh và phục tráng rừng Hồi.
- Sản xuất cây giống phục vụ xây dựng 01 ha vườn sưu tập giống từ cây trội và 06 ha mô hình trồng rừng thâm canh và mô hình phục tráng Hồi.
- Xây dựng 01 ha vườn sưu tập giống từ cây trội.
- Xây dựng 0,5 ha mô hình vườn ươm cây giống ghép.
- Xây dựng 06 ha mô hình trồng rừng thâm canh và mô hình phục tráng.
- Xây dựng 01 mô hình chưng cất tinh dầu Hồi.