Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385086

Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè an toàn tại tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp duy trì nhân rộng mô hình

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

10/2021

01/2024

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Xây dựng phiếu điều tra: mẫu 1 dành cho đối tượng trong cơ quan quản lý Nhà nước; mẫu 2 dành cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, hộ sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè.
- Điều tra thực trạng sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè
Nội dung 2: Nghiên cứu thử nghiệm về phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau ăn lá (rau cải), cây ăn quả (na), chè.
- Nghiên cứu thử nghiệm về phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật cấp cơ sở sử dụng phân bón hữu cơ nano đối với cây lúa, cây rau, cây na, cây chè qua kết quả thí nghiệm.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón hữu cơ công nghệ nano đối với sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè anh toàn.
- Tập huấn kỹ thuật theo quy trình kỹ thuật cấp cơ sở về sử dụng phân bón hữu cơ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè an toàn.
- Thực hiện các mô hình thử nghiệm phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè  an toàn.
- Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình thử nghiệm bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè  an toàn.
- Hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả thực hiện các mô hình thử nghiệm phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na), chè an toàn.
Nội dung 4. Giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình.     
- Xây dựng báo cáo đề xuất giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình sử dụng phân hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, na, chè an toàn.