Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385216

Bảo tồn nguồn gen Nấm chẹo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

10/2021

09/2024

- Nội dung 1: Điều tra phân bố và xác định một số đặc điểm sinh học, sinh thái của Nấm chẹo tại Quảng Ninh.
- Điều tra tình hình phân bố và thu thập mẫu Nấm chẹo.
- Xử lý mẫu, phân lập và thuần khiết hệ sợi nấm.
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của Nấm chẹo.
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của Nấm chẹo.
Nội dung 2: Nghiên cứu giám định loài và xác định giá trị dinh dưỡng của Nấm chẹo tại Quảng Ninh.
- Nghiên cứu giám định loài Nấm chẹo.
- Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của Nấm chẹo tại Quảng Ninh.
Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và nhiễm giống Nấm chẹo vào cây chủ.
Nghiên cứu nhân sinh khối hệ sợi nấm trên môi trường nhân tạo.
Nghiên cứu chế tạo chế phẩm giống Nấm chẹo.
- Thí nghiệm nhiễm giống Nấm chẹo vào cây chủ.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình nuôi trồng thể quả Nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thể quả Nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên và tập huấn.
- Xây dựng 2ha mô hình nuôi trồng thể quả Nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên.
- Đánh giá hiệu quả của 2ha mô hình nuôi trồng thể quả Nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên.
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thể quả Nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên.