Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385035

Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

10/2021

09/2023

Nội dung 1: Rà soát, tổng hợp các căn cứ pháp lý và yêu cầu khoa học trong công tác bảo tồn và sử dụng các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Rà soát và tổng hợp các văn bản pháp lý do Trung ương và tỉnh Quảng Ninh ban hành.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp về căn cứ pháp lý và yêu cầu khoa học trong quá trình thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam và Quảng Ninh.
Nội dung 2: Thực trạng triển khai các chính sách hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đánh giá, phúc tra hiện trạng các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Những bất cập, hạn chế của chính sách hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo tồn và sử dụng các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo tồn, lưu giữ nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Đề xuất giải pháp khai thác và phát triển bền vững nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung 4: Xây dựng dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng
Hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ lưu giữ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen, đặc biệt là các nguồn gen có giá trị bảo tồn, có giá trị kinh tế cao (các nguồn gen có tiềm năng phát triển thành sản phẩm chủ lực, sản phẩm tham gia chương trình OCOP quốc gia). Dự thảo được UBND tỉnh Quảng Ninh thông qua.