Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399153

ĐT.MT.2021. 882

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phòng chống các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND TP. Hải Phòng

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

12/2021

06/2023

1) Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan.
2) Đánh giá hiện trạng và tác động của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3) Đánh giá hiện trạng quản lý các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
4) Đề xuất danh mục, cơ sở dữ liệu các nhóm loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
5) Dự báo các nhóm loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại vào thành phố Hải Phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa.
6) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.