Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683817

ĐTCN.07/22

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và phát triển giống lúa địa phương (I1) tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

05/2022

12/2024

Nội dung 1. Lựa chọn địa điểm bố trí thí nghiệm.
Nội dung 2. Xây dựng mô hình nhân giống lúa địa phương (I1) từ nguồn gene ban đầu lưu trữ tại Trung tâm Tài nguyên thực vật, quy mô 2400 m2.
+ Công việc 1: Nhân đánh giá dòng G1 trong năm 2022 (200 dòng) với diện tích 1000 m2
+ Công việc 2: Nhân và đánh giá dòng G2 trong năm 2023 (30 dòng)  với diện tích 400 m2
+ Công việc 3: Sản xuất, đánh giá cấp chứng nhận giống nguyên chủng trong năm 2024 (1000 m2)
Nội dung 3. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa địa phương (I1) tại huyện Sông Mã (Quy mô 6000 m2 x 2 vụ = 12000 m2)
+ Công việc 1: chuẩn bị địa điểm, vật tư, phân bón, gieo cấy lúa.
+ Công việc 2: Thiết kế, bố trí  6 thí nghiệm (Thí nghiệm nghiên cứu các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống; Ảnh hưởng của thời gian cấy; Ảnh hưởng của mật độ cấy; Ảnh hưởng của kỹ thuật cấy; Ảnh hưởng của số dảnh cấy; Ảnh hưởng của phân bón lá)
+ Công việc 3: Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa địa phương (I1) ở các thí nghiệm.
+ Công việc 4: Theo dõi sâu, bệnh hại chính.
Nội dung 4. Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm lúa địa phương (I1) tại huyện Sông Mã, Sơn La (quy mô 1,0 ha).
+ Công việc 1: Lựa chọn địa điểm; Chuẩn bị vật tư, gieo cấy.
+ Công việc 2: Thiết kế mô hình sản xuất thương phẩm giống lúa địa phương (I1)
+ Công việc 3: Theo dõi, phân tích  các chỉ tiêu mô hình.
Nội dung 5. Hội thảo, tập huấn chuyển giao