Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683359

ĐTCN.08/22

Nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi của một số giống Lê có năng suất, chất lượng cao trên vùng sinh thái phù hợp tỉnh Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

05/2022

05/2025

Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm sinh học, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình trồng giống Lê mới. Sưu tập, đánh giá lựa chọn một số giống có năng suất, chất lượng có triển vọng của một số tỉnh để trồng thử nghiệm.
- Công việc 1: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm sinh học, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình trồng giống Lê mới.
- Công việc 2: Sưu tập, đánh giá lựa chọn một số giống có năng suất, chất lượng có triển vọng của một số tỉnh để trồng thử nghiệm.
Nội dung 2: Trồng thử nghiệm, theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của các giống Lê được lựa chọn tại một số vùng sinh thái phù hợp trên địa bàn tỉnh.
- Trồng thử nghiệm 01 ha một số giống Lê trên 02 đai cao trên 1.200 m và dưới 1.000 m tại một số vùng sinh thái phù hợp trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng của một số giống Lê trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Lê bằng phương pháp ghép với gốc ghép là cây Mắc cọp của địa phương.
- Công việc 1: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Lê bằng phương pháp ghép.
- Công việc 2: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Lê bằng phương pháp ghép.
Nội dung 4: Thử nghiệm ghép cải tạo cho cây Mắc cọp trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La bằng một số giống lê được tuyển chọn.
- Công việc 1: Thử nghiệm ghép cải tạo cây Mắc cọp trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Công việc 2: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ghép cải tạo cây Mắc cọp trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nội dung 5: Xây dựng mô hình trồng thâm canh Lê được tuyển chọn tại tỉnh Sơn La.
- Công việc 1: Xây dựng 01 ha mô hình trồng thâm canh lê tại Sơn La.
- Công việc 2: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Lê.
Nội dung 6: Đào tạo tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Lê