Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683812

ĐTXH.09/22

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu về đất đai để đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, Vân Hồ - tỉnh Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

05/2022

11/2023

mục tiêu thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cấp huyện
Nội dung 2. Phân tích cơ sở dữ liệu về đất đai giai đoạn 2016-2021 và một số yếu tố liên quan khác trong tạo quĩ đất để thu hút đầu tư và phát triển KT-XH huyện Mộc Châu, Vân hồ tỉnh Sơn La
- Công việc 1:  Đánh giá kết quả tạo quỹ đất thu hút đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2021.
- Công việc 2: Phân tích đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu trong tạo quỹ đất thu hút đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ  tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2021
- Công việc 3: Đánh giá Một số yếu tố tác động đến tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ tỉnh Sơn La.
Nội dung 3. Phân tích đánh giá công tác quản lý, sử dụng và các yếu tố tác động đến quản lý và sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2021 nhằm tạo lập quĩ đất phục vụ cho các mục tiêu thu hút đầu tư phát triển KT-XH huyện Mộc Châu, Vân Hồ tỉnh Sơn La
- Công việc 1: Thực trạng quản lý quỹ đất phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, Vân Hồ;
- Công việc 2. Thực trạng sử dụng các quỹ đất phục vụ cho các mục tiêu thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, Vân Hồ;
- Công việc 3: Đánh giá một số yếu tố tác động đến quản lý và sử dụng đất đai trong đoạn 2016-2021 nhằm tạo lập quỹ đất phục vụ cho các mục tiêu thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Nội dung 4. Phân tích tiềm năng, lợi thế trong việc tạo quĩ đất phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La trong thời gian tới
Đánh giá về tiềm năng, lợi thế về đất đai. Đánh giá tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội. Đánh giá tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư
Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp tạo lập quĩ đất phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư phát triển; giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý đất đai, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 – 2030
- Công việc 1: Nghiên cứu bối cảnh trong nước và quốc tế
- Công việc 2: Định hướng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030
- Công việc 3: Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
- Công việc 4: Đề xuất các kiến nghị đối với tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan triên địa bàn tỉnh Sơn La
- Nhiệm vụ 2: Đề xuất các kiến nghị chính sách đối với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La
- Nhiệm vụ 3: Đề xuất các kiến nghị chính sách đối với huyện Mộc Châu, Vân Hồ tỉnh Sơn La.