Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683353

ĐTCN.10/22

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình (BIM) quản lý công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

05/2022

06/2023

Nội dung 1: Kiểm tra số liệu đánh giá thực trạng, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chung (CDE)
- Kiểm tra số liệu và phân tích hệ thống
- Hội thảo lần 1 đánh giá sản phẩm sau khi thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết phần mềm.
- Thực hiện xây dựng phần mềm.
Nội dung 2: Thí điểm tích hợp mô hình BIM và hệ thống điều khiển trung tâm (SCADA) vào cơ sở dữ liệu chung (CDE) phục vụ quản lý vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.
- Công việc khảo sát, đánh giá hệ thống Scanda
- Công việc cập nhật vào CDE
- Hội thảo lần 2: Đánh giá sản phẩm được cấp nhật vào cơ sở dữ liệu CDE

Nội dung 3: Lập quy trình áp dụng BIM vào công tác quản lý dự án đảm bảo áp dụng được cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.
- Chuẩn bị hệ thống, tài liệu và thiết lập dữ liệu.
- Hội thảo lần 3 tổ chức xin ý kiến đánh giá về quy trình áp dụng so với thực tế thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan.
- Vận hành thử nghiệm để áp dụng đại trà
Nội dung 4: Xây dựng quy chế quản lý, hướng dẫn vận hành và duy trì hoạt động của toàn hệ thống.