Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683700

ĐT.NN.2021.884

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng Camellia chrysantha tại vùng đệm Cát Bà

UBND TP. Hải Phòng

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

12/2021

12/2023

a) Tổng quan tài liệu và những vấn đề nghiên cứu có liên quan.
b) Nghiên cứu đánh giá điều kiện thổ nhưỡng khu vực triển khai tại vùng đệm Cát Bà.
- Nghiên cứu lựa chọn vùng trồng và phân tích mẫu đất, đánh giá điều kiện khí hậu khu vực triển khai nghiên cứu.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực, chuẩn bị vùng trồng phục vụ nghiên cứu (dọn thực bì, xử lý đất trồng, lên luống).
c) Nghiên cứu dự thảo quy trình kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng Camellia chrysantha tại vùng đệm Cát Bà..
d) Thí nghiệm hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật trồng và phát triển cây trà hoa vàng tại vùng đệm Cát Bà; Quy mô thí nghiệm: 9.000m2/vụ, thời vụ trồng: vụ xuân từ tháng 3-4, vụ hè từ tháng 6-7.
- Thử nghiệm và hoàn thiện các yếu tố mật độ trồng phù hợp
- Thử nghiệm và hoàn thiện các yếu tố về phân bón và sử dụng phân bón vi sinh qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng.
- Thử nghiệm và đánh giá ảnh hưởng của chất giữ ẩm AMS – 1 đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng.
- Thử nghiệm và hoàn thiện một số biện pháp cắt tỉa đến sinh trưởng, phát triển của trà hoa vàng.
- Thử nghiệm và hoàn thiện các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây trà hoa vàng.
- Thử nghiệm và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá vi lượng đến khả năng đậu hoa trà hoa vàng.
e) Thực nghiệm và đánh giá quy mô lớn; Quy mô thực nghiệm: 3ha.
- Thực nghiệm quy trình kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng tại vùng đệm Cát Bà.
- Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng tại vùng đệm Cát Bà.
- Đánh giá khả năng đậu hoa trà hoa vàng tại vùng đệm Cát Bà.
g) Đề xuất quy trình kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng tại vùng đệm Cát Bà.