Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683739

ĐT.NN.2021.888

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, nhân giống và trồng thử nghiệm loài Lan Hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfizer) tại Vườn Quốc gia Cát Bà

UBND TP. Hải Phòng

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

12/2021

11/2023

a) Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan.    
b) Đánh giá thực trạng:
- Định danh loài Lan Hài đốm bản địa tại Vườn Quốc gia Cát Bà phục nghiên cứu.
- Đánh giá thực trạng phân bố loài Lan Hài đốm tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Đặc điểm sinh thái, sinh học loài Lan Hài đốm tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Xác định và đánh giá các tác động đến loài Lan Hài đốm và sinh cảnh tại khu vực nghiên cứu.
c) Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm loài Lan Hài đốm.
- Dự thảo quy trình kỹ thuật nhân giống loài Lan Hài đốm.
- Dự thảo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc loài Lan Hài đốm.
d) Thực nghiệm quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc loài Lan Hài đốm tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu thực nghiệm.
- Thực nghiệm quy trình nhân giống loài Lan Hài đốm tại vườn ươm.
- Thực nghiệm trồng và chăm sóc loài Lan Hài đốm tại vườn ươm.
e) Hoàn thiện và đề xuất quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc loài Lan Hài đốm tại vườn ươm