Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683707

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

40102. Thổ nhưỡng học

04/2022

03/2024

Nội dung 1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm tài nguyên đất, độ phì nhiêu của đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu.
Nội dung 2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và hiện trạng hệ thống thủy lợi.
Nội dung 3: Đánh giá thực trạng thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp do xói mòn, khô hạn, suy giảm độ phì và nhiễm mặn tại khu vực nghiên cứu.
Nội dung 4: Xây dựng bản đồ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp do xói mòn, khô hạn, suy giảm độ phì và nhiễm mặn.
Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch.