Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399646

01/2022-ĐTXH-CS

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UBND Tỉnh Đồng Tháp

Cơ sở

5. Khoa học xã hội

07/2022

07/2023

- Nội dung 1: Cơ sở lý luận về làng nghề và QLNN đối với các làng nghề. Kinh nghiệm thực tiễn trong QLNN đối với làng nghề ở một số địa phương.
- Nội dung 2: Thực trạng QLNN đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung 4: Viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài.