Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683370

số 05/2021-ĐTXH-CS

Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới tỉnh Đồng Tháp.

UBND Tỉnh Đồng Tháp

Cơ sở

5. Khoa học xã hội

05/2022

04/2023

- Nội dung 1: Cơ sở lý luận về quyền con người, quyền công dân và tác động của Tổ Nhân dân tự quản đối với phát huy quyền con người, quyền công dân
+ Công việc 1: Sưu tầm tài liệu có liên quan đến đề tài tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Công việc 2: Nghiên cứu, lược khảo tài liệu
+ Công việc 3: Biên soạn nội dung cơ sở lý luận
- Nội dung 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp.
+  Công việc 1: Xây dựng 03 mẫu phiếu khảo sát (dành cho hệ thống chính trị địa phương; Ban quản lý Tổ Nhân dân tự quản; thành viên)
+  Công việc 2: Khảo sát thực tế 712 Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp; 234 phiếu cho hệ thống chính trị cấp xã ở các huyện, thành phố biên giới; 66 phiếu cho cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh.
+  Công việc 3: Nhập dữ liệu thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm
+  Công việc 4: Nghiên cứu thực tế về tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang
+  Công việc 5: Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến địa phương về thực trạng mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân.
+ Công việc 6: Biên soạn báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp
- Nội dung 3: Đề xuất một giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp.
+ Công việc 1: Xác định các giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân
+ Công việc 2: Xây dựng Bộ tiêu chí hoạt động của mô hình điển hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân.
+ Công việc 3: Xây dựng tài liệu chuyên khảo về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.
+ Công việc 4: Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia về giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân.