Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695351

ĐT/KTCN/19/2020

Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến hỗ trợ công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Thái Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03/2022

09/2023

     - Tổng quan về GIS, WebGIS và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
    - Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên.
    - Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên.
    - Xây dựng phần mềm trực tuyến hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên
    - Đề xuất giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên.