Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695290

KXBN - (03).21

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực dân số và phát triển hướng đến quản lý phát triển xã hội bền vững ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

50405. Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội

12/2021

03/2023

Đề tài sưu tầm tài liệu và nghiên cứu tổng quan, điều tra, khảo sát các đối tượng có liên quan nhằm đánh giá thực trạng lồng ghép các yếu tố dân số vào trong chiến lược, kế hoạch phát triển nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh; đánh giá các đặc trưng dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2019 và xu hướng biến đổi dân số trên địa bàn tỉnh tỉnh giai đoạn 2020-2030 (Các đặc trưng dân số bao gồm: quy mô, chất lượng, cơ cấu dân số), chỉ ra những vấn đề về dân số và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2019 dự báo đến 2030, xây dựng khung lý thuyết và bộ công cụ cho điều tra, khảo sát đánh giá việc thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào trong chiến lược, kế hoạch phát triển nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh, tiến hành điều tra khảo sát thu thập thông tin đánh giá việc thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào trong chiến lược, kế hoạch phát triển nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; đề xuất những gợi ý về chính sách giải quyết mối quan hệ giữa dân số và phát triển nhằm thực hiện mục tiêu quản lý phát triển xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, nghiên cứu chuyên môn và tổ chức hội thảo khoa học.