Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 6374873

KCBN – (06).21

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật quản lý và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Bắc Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

401. Trồng trọt

12/2021

06/2024

Đề tài nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; các tiềm năng đề tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng bộ tiêu chí xác định vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương; Nghiên cứu xác định và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu số các vùng/khu vực đủ điều kiện hoặc có tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ nguồn nguyên liệu tại chỗ để sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật để quản lý và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng mô hình thử nghiệm một số giải pháp kỹ thuật sản xuất hữu cơ sản xuất hữu cơ có hiệu quả tại các vùng tiềm năng tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, hoàn thiện thuyết minh, tổng hợp báo cáo kết quả đề tài.