Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 6374722

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh Bắc Ninh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

12/2021

03/2024

Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay;  Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay; Tổ chức Hội thảo khoa học; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.