Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912668

Thúc đẩy các doanh nghiệp ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đổi mới sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0

UBND Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh/ Thành phố

502. Kinh tế và kinh doanh

12/2021

03/2024

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN 4.0. Khái quát chung về địa bàn nghiên cứu và xác định tiềm năng, thế mạnh đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;Nghiên cứu, đánh giá thực trạng; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Đưa ra cơ sở dữ liệu về thực trạng đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.