Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912657

Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hoà Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

08/2021

12/2022

Triển khai các hoạt động nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất dược liệu tại một số vùng chủ yếu của tỉnh Hoà Bình; Xây dựng 03 mô hình sản xuất dược liệu theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hoà Bình, bao gồm: Sản xuất dược liệu dưới tán rừng, Sản xuất dược liệu gắn với cải tạo vườn tạp, Sản xuất dược liệu dưới ruộng;  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hoà Bình; Đề xuất giải pháp phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hoà Bình.