Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346538

ĐTNH. 011/22

Nghiên cứu các nguồn dữ liệu mới phục vụ điều hành chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

06/2022

05/2023

- Khái quát về nguồn dữ liệu phục vụ điều hành chính sách tiền tệ.
- Kinh nghiệm quốc tế về nguồn dữ liệu phục vụ điều hành chính sách tiền tệ; Những vấn đề đặt ra đối với nguồn dữ liệu cũ và những xu hướng mới về sử dụng dữ liệu trong điều hành chính sách tiền tệ.
- Thực trạng các nguồn dữ liệu phục vụ cho điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam.
- Các nguồn dữ liệu mới phục vụ cho công tác điều hành chính sách tiền tệ.
- Các điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ dựa trên cơ sở các nguồn dữ liệu mới.