Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10398890

ĐTNH. 012/22

Lãi suất và phí của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

502. Kinh tế và kinh doanh

06/2020

05/2023

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xác định lãi suất và phí dịch vụ ngân hàng, các yếu tố cấu thành và phương pháp xác định lãi suất và phí dịch vụ, tầm quan trọng của phí dịch vụ đối với ngân hàng, đối với khách hàng và đối với nền kinh tế.
- Khảo sát mức lãi suất và phí dịch vụ ngân hàng tại một số quốc gia trên thế giới và của các NHTM Việt Nam. Đánh giá thực trạng lãi suất và phí của các NHTM Việt Nam. Phân tích các cơ sở hình thành mức lãi suất và phí các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị phù hợp nhằm tối ưu mức lãi suất và phí của các NHTM Việt Nam.