Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10402418

ĐTNH. 013/22

Cải tiến, đổi mới quy trình cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

502. Kinh tế và kinh doanh

06/2022

05/2023

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quy trình cho vay và cải tiến, đổi mới quy trình cho vay tại các NHTM.
- Đánh giá thực trạng quy trình cho vay và cải tiến, đổi mới quy trình cho vay tại các NHTM Việt Nam.
- Phân tích những tồn tại cần giải quyết về đổi mới, cải tiến quy trình cho vay tại các NHTM Việt Nam.
- Đề xuất khuyến nghị cải tiến, đổi mới quy trình cho vay đảm bảo an toàn cho các ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tại các NHTM Việt Nam.