Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7345900

ĐTNH. 014/22

Kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ chính sách nhằm phát triển và vận hành cơ chế bán buôn tín dụng cho các tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

502. Kinh tế và kinh doanh

06/2022

05/2023

- Cơ sở lý luận về bán buôn tín dụng đối với các tổ chức tài chính vi mô.
- Kinh nghiệm về cơ chế chính sách, mô hình hoạt động, điều kiện phát triển và vận hành cơ chế bán buôn tín dụng cho các tổ chức TCVM trên thế giới về mô hình hoạt động, điều kiện phát triển và vận hành; cơ chế chính sách và khung pháp lý cho hoạt động bán buôn cơ chế bán buôn tín dụng cho các tổ chức TCVM.
- Đánh giá điều kiện phát triển và vận hành cơ chế bán buôn tín dụng cho các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam.
- Đề xuất mô hình, cơ chế bán buôn tín dụng vi mô phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm tạo điều kiện vận hành cơ chế bán buôn tín dụng cho các tổ chức TCVM ở Việt Nam.