Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10402434

ĐTNH. 015/22

Xây dựng mô hình kết hợp giám sát tuân thủ và giám sát rủi ro để phát hiện, dự báo, cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

502. Kinh tế và kinh doanh

06/2022

05/2023

- Cơ sở lý luận về giám sát đối với hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng.
- Đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra giám sát và thực trạng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam.
- Xây dựng mô hình giám sát nhằm phát hiện, dự báo và cảnh báo sớm rủi ro cho hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam.
- Thực nghiệm và đánh giá tính hiệu quả của mô hình, đề xuất các khuyến nghị, xây dựng lộ trình áp dụng mô hình.