Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2599606

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..,50399. Các vấn đề khoa học giáo dục khác

BB

Động lực làm việc của nhân viên hành chính trong trường đại học: Nghiên cứu tại Trường Đại học Thăng Long và hàm ý cho nhà quản trị

Working motivation of university administrative staff: Research at Thang Long University and implies for administrators

Kinh tế và Dự báo

2018

33

133-137

0866-7120

Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên hành chính có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của các trường đại học. Qua nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Thăng Long, tác giả chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên hành chính xếp theo thứ tự tác động từ cao xuống thấp như sau: Tác động từ phía nhà trường; Môi trường làm việc; Các mối quan hệ xã hội; Năng lực thực hiện công việc; Đặc thù công việc; Quyết định làm việc. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số hàm ý cho nhà quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ hành chính, góp phần hoàn thiện công tác quản trị trường đại học trong thời gian tới.

Creating motivation for cadres and administrative staff has a great meaning to the performance of universities. Through the case study of Thang Long University, the author pointed out 6 factors affecting the work motivation of administrative staff in the order of impact from high to low as follows: Impact from the school; Work environment; Social relationships; Ability to perform the work; Specific work; The decision to work. On that basis, the article proposes a number of implications for administrators to enhance the motivation to work for administrative staff, contributing to the completion of university governance in the future.

TTKHCNQG, CVv 139