Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 9686247

TÍCH HỢP TOÁN – SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG: TRƯỜNG HỢP KHÁI NIỆM XÁC SUẤT

INTEGRATED MATHEMATICS AND BIOLOGY IN SECONDARY SCHOOLS: A CASE OF PROBABILITY CONCEPT

Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

2019

12

Trong bối cảnh Giáo dục nước ta sau năm 2018 thay đổi theo định hướng tiếp cận năng lực, có nhiều định hướng dạy học mới được chú trọng như dạy học mô hình hóa toán học, dạy học tích hợp Toán và các môn khoa học khác... Dạy học theo những định hướng này là cách mang lại nghĩa cho các tri thức toán học, giúp học sinh nhận thấy ứng dụng hiệu quả của toán học đối với thực tế cuộc sống nói chung và đối với các khoa học khác nói riêng. Xác suất là một đối tượng tri thức có nhiều giá trị ứng dụng, trong đó lĩnh vực thụ hưởng hiệu quả ứng dụng này có thể nhắc đến là di truyền học. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu sách giáo khoa Toán lớp 11, Sinh học lớp 9 và lớp 12 hiện hành trên phương diện tích hợp và kết quả triển khai một bộ câu hỏi điều tra trên học sinh để tìm hiểu mức độ huy động kiến thức về xác suất của họ trong việc giải quyết các bài toán di truyền học.

Education in Vietnam has been changing to competency-based education since 2018. Under this circumstance, many teaching tendencies have been emphasized such as Mathematical Modeling or Integration of Math into other subjects. These methods make Mathematics more meaningful. They also help students to understand the application of Mathematics in real life as well as in other sciences. Probability has many applications in our life, especially in genetics. This research aims to study the current Mathematics Textbook for Grade 11 and Biology Textbook for Grade 9 and 12 from the integrated view. Based on that, we have implemented a set of questions on students to find out the level of mobilizing knowledge of probabilities in solving genetic problems.