Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515140

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

BB

Hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP

Efficiencies of rice production and consumption under VietGAP standards

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2020

09

104 - 109

1859 - 1558

Mô hình canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại 03 tiểu vùng sinh thái ngập lũ, phù sa ngọt, phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cũng như hiệu quả môi trường. Mô hình trình diễn theo tiêu chuẩn VietGAP được tiến hành tại 03 Hợp tác xã (HTX) Tân Cường, Khiết Tâm và Phước Trung đại diện cho 03 vùng sinh thái của ĐBSCL. Mỗi Hợp tác xã thực hiện 01 mô hình có diện tích 01 ha (so sánh với ruộng 01 ha được canh tác theo tập quán nông dân), được áp dụng quy trình canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Các chỉ tiêu sâu bệnh, năng suất, chi phí, lợi nhuận, dư lượng Cd, Pb, Clo, lân, cúc được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy cả 3 vùng sinh thái, mô hình VietGAP đều đạt hiệu quả kỹ thuật cao như sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống, phân bón, thuốc BVTV. Tuy năng suất không tăng nhưng chất lượng tăng, cộng với có liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp nên 3 HTX đều đạt bán lúa cao hơn giá thị trường khoảng 200 đồng/kg nên đạt lợi nhuận cao hơn 2 triệu đồng/ha.

VietGAP rice farming model in 03 sub-regions of flooded, alluvial, acid sulphat soil in the Mekong Delta was caried out to evaluate the efficiency of rice production and consumption as well as the environmental efficiency. The demonstration model of VietGAP standards was caried out at 03 cooperatives including Tan Cuong, Khiet Tam and Phuoc Trung representing 03 ecological regions of the Mekong Delta. Each cooperative implemented 01 model with an area of 01 ha (compared with 01 ha of traditional farming), applying rice cultivation procedures according to VietGAP standards, integrated pest management IPM. Disease indicators, yield, costs, benefits and analysis of heavy metal Synthetic chlorine, phosphorus, chrysanthemum residues were collected and analyzed. The results showed that all 3 ecological regions, VietGAP model achieved high technical efficiency such as using certified varieties, reducing the quantity of seeds, fertilizers, and pesticides. Although the yield did not increase but the quality increased, further more, three cooperatives linked rice production and consumption with companies, therefore rice was sold at a price of about 200 VND/kg higher than the market price, thus achieving a higher profit with at least 2 million VND/ha.

TTKHCNQG, CVv 490