Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682781

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Chi phí lao động và giải pháp giảm chi phí lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam

Labor costs and labor costs reduction solutions for Vietnamese

Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

2021

1

59-66

0868-2984

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập của người lao động nói riêng và của hộ gia đình nói chung ngày một cải thiện. Tuy nhiên, xét từ phía doanh nghiệp, sự cải thiện thu nhập cùa người lao động cũng đồng nghĩa với việc gia táng chi phỉ lao động cùa doanh nghiệp. Gánh nặng chi phỉ đó tăng lên bởi những nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải cùng với người lao động đóng góp cho bảo hiêm xã hội. Trong bôi cảnh hội nhập kinh tể quốc tế, trong sự gia tăng cạnh tranh cùa các doanh nghiệp nước ngoài, giải quyết vấn đề chi phí lao động sẽ là yếu tố then chốt để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước, giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn các lợi ích do hội nhập đem lại.

Economic development allow the government to enhance the welfare of employees and their families. But from the other side, enhancing the labor’s welfare also means that rasing the labor cost burden for the enterprises. Given the fact that, the marginal increase in wage is faster than the marginal increase in labor productivity, and in additon to the rise of direct cost, indirect cost like social insurance paid by firms, also increases. These issues will hamper the development and competitiveness of the enterprises, unless we find solutions to help them in solving these development problems. This paper aims at providing recommendation for policy makers to help enteprises cutting the relative labor cost.

TTKHCNQG, CVv 132