Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682760

50405. Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội

BB

Hoàn thiện các chính sách xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực xã hội tại Việt Nam

Complete social policies to promote people's ownership right in the social field in Vietnam

Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

2021

1

67-77

0868-2984

Đề cập đến các quan điểm về vẩn đề quyền con người trên lĩnh vực xã hội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kể trong thể chế hoả về pháp luật để đảm bảo quyền con người trên lình vực xã hội bao gồm quyền được an sinh xã hội, quyền tiếp cận nguồn lực XĐGN, quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực xã hội không tránh khỏi những hạn chế do thất bại của thị trường, sự can thiệp của nhà nước chưa đủ liều lượng và vai trò khu vực tư nhân chưa đù mạnh. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp thúc day thực hiện quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực xã hội tại Việt Nam.

The article discusses the views on people's ownership rights in the social field. Research results show that Vietnam has made significant achievements in the institutionalization of the law to ensure people's ownership right in the social field, including the right to social security, the right to access poverty reduction resources, access to basic services. However, the implementation of these rights in reality is inevitably limited due to market failures, insufficient government intervention and insufficient role of the private sector. On that basis, the article proposes solutions to promote the realization ofpeople's rights in the social field in Vietnam.

TTKHCNQG, CVv 132