Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4457588

50399. Các vấn đề khoa học giáo dục khác

BB

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương: Trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

2021

581

51-53

0868-3808

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ở các địa phương nói riêng. Đặc biệt là ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án do các trường đại học chủ trì, trong đó có các trường đại học trực thuộc địa phương quản lý. Trên cơ sở phân tích tình hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế, xã hội từ các kết quả nghiên cứu do trường Đại học Hồng Đức chủ trì, bài báo đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

TTKHCNQG, CVv 168