Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683814

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Quản trị rủi ro của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam dưới các tác động vĩ mô: Trường hợp của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Managing risks of listed banks in Vietnam under impacts of macro indicators: Case of NVB and ACB

Tạp chí Công thương

2021

2

184-188

0866-7756

Trong nghiên cứu này, rủi ro thị trường của các ngân hàng lớn tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 vốn có mức lạm phát thấp đến năm 2020 - thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc được đo lường bằng hệ số Beta trong mô hình định giá tài sản vốn (CAMP). Mô hình hồi quy OLS và phân tích định tính đã được áp dụng trong nghiên cứu này để phân tích Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB, trước đây là ngân hàng Navibank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của các chỉ số vĩ mô đến hệ số Beta CAPM của 2 ngân hàng trên và so sánh các ảnh hưởng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 với các số liệu bán niên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số CPI và GDP có mối quan hệ nghịch chiều với chỉ số Beta CAPM của ngân hàng NVB và ngân hàng ACB. Trong khi đó, mức lãi suất phi rủi ro (Rf) có mối quan hệ thuận chiều với chỉ số Beta CAPM của các ngân hàng trên. Điều này cho thấy sự gia tăng lạm phát cùng với sự suy giảm của Rf sẽ làm giảm rủi ro thị trường.

 

The period from the low inflation year of 2015 to the US-China trade war in 2020 had experienced impacts of macro factors on market risk measured by Beta CAPM of big banks in Vietnam. The qualitative and regression OLS methods were used to analyze two big banks, namely Navibank (NVB) which became National Citizen Bank (NCB) later, and Asia Commercial Bank (ACB). This research is to figure out effects of macro indicators on Beta CAPM of these 2 banks and compare effects during the period 2015-2020 with semiannual data. The research’s results indicate that the CPI and GDP have negative coưelations with Beta CAPM of ACB and NVB while the Risk free rate (Rf) has a positive correlation with Beta CAPM of these banks. It implies that the increase in inflation, together with the decrease in Rf will decrease the market risk.

TTKHCNQG, CVv 146