Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385109

50401. Xã hội học nói chung

BB

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên trong ngành khách sạn tại Đà Nẵng

Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế

2021

5A

151-172

1859-1388

Sự hài lòng công việc của nhân viên trong ngành khách sạn là một trong những yếu tố quan trọng có tác động đến lòng trung thành của nhân viên và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định, phân tích và đánh giá sự tác động của các yếu tố đối với sự hài lòng công việc của nhân viên trong ngành khách sạn tại Đà Nẵng. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thông qua khảo sát trực tuyến 393 nhân viên khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mô hình nghiên cứu được kiểm định thông qua phương pháp phân tích hồi quy. Kết quả chỉ ra rằng chỉ có 4 yếu tố bao gồm lương và cơ hội thăng tiến, sự đào tạo, sự công bằng và bản chất công việc là tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên. Trong đó, yếu tố lương và cơ hội thăng tiến được xem là có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng công việc. Bên cạnh đó, phân tích phương sai ANOVA cho thấy có sự khác nhau về sự hài lòng công việc đối với các nhóm mức lương khác nhau.

TTKHCNQG, CVv 469