Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385122

30217. Bệnh về khớp

BB

Đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân có sử dụng khung cố định ngoài tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Results of open shinbone fractures treatment with using external fixed frame at Viet Duc hospital

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

2022

2

125-129

1859-1868

Gãy hở thân hai xương cẳng chân là một tổn thương thường gặp, chiếm tỷ lệ cao nhất trong gãy hở các thân xương dài. Khung cố định ngoài là phương tiện kết hợp xương phù hợp nhất đối với gãy hở hai xương cẳng chân độ II, độ III, gãy hở nhiễm trùng. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân có sử dụng khung cố định ngoài tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Phương pháp: mô tả cắt ngang hồi cứu trên 75 bệnh nhân gãy hở hai xương cẳng chân, được điều trị có sử dụng khung cố định ngoài loại FESSA. Đánh giá kết quả liền phần mềm theo Dè La Cafinière, kết quả liền xương theo thang điểm RUSH và phục hồi chức năng theo Terschiphort. Kết quả: liền phần mềm: tốt và rất tốt chiếm 69,3%; liền xương: tốt chiếm 65,4%, trung bình 30,8%; phục hồi chức năng: tốt và rất tốt chiếm 89%. Kết luận: Khung cố định ngoài vẫn là phương tiện hữu dụng trong điều trị gãy hở hai xương cẳng chân.

Open shinbone fracture is a common injury, accounting for the highest percentage of open fractures of long bones. The external fixed frame is the most suitable means of bone fusion for open fractures of the lower legs, grade II, III, and infectious open fractures. Objectives: To evaluate the results of treatment of open shinbone fracture using external fixed frames at Viet Duc Hospital. Methods: Retrospective cross-sectional description of 75 patients with double shin fractures, treated using a FESSA type external fixator. Evaluation of software healing results according to De La Cafinière, bone healing results according to RUSH scale and functional rehabilitation according to Terschiphort. Results: software integration: good and very good accounting for 69.3%; bone healing: good 65.4%, average 30.8%; Rehabilitation: good and very good accounted for 89%. Conclusion: The external fixation frame is still a useful tool in the treatment of open shinbone fractures.

TTKHCNQG, CVv 46