Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385306

30220. Niệu học và thận học

BB

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và tỷ lệ sạch sỏi của nội soi ngược dòng tán sỏi thận với ống mềm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Factors affecting success rate and stone free rate of flexible ureteroscopy for renal stones at Viet Tiep hospital

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

2022

2

129-133

1859-1868

Đánh giá các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công ngay trong mổ và tỷ lệ sạch sỏi sau mổ 1 tháng của nội soi ngược dòng tán sỏi với ống mềm bằng holmium laser. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phân tích tiến cứu 40 bệnh nhân sỏi thận được tán với ống mềm bằng holmium laser tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ tháng 10/2020 đến 06/2021. Các dữu liệu được đánh giá bằng cách sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Các phân tích đơn biến và đa biến được thực hiện để xác định các yếu tố dự báo ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và tỷ lệ sạch sỏi. Kết quả: Tỷ lệ thành công ngay trong mổ là 85% (34/40 TH), thất bại là 15%. Các yếu tố ảnh hưởng (p<0,05): kích thước sỏi (p=0,03), số lượng viên sỏi (p=0,001), vị trí sỏi (p=0,011); Các yếu tố không ảnh hưởng (p>0,05): Tiền sử can thiệp sỏi thận và niệu quản cùng bên (P=0,499), đặt ống nòng niệu quản (p=0,555), di chuyển sỏi (p=0,376), góc bể thận đài dưới (P=0,533). Tỷ lệ sạch sỏi sau 1 tháng: 92,5%. Các yếu tố ảnh hưởng (p<0,05): Số lượng viên sỏi (p=0,01); Các yếu tố không ảnh hưởng (p>0,05): kích thước sỏi (p=0,141), vị trí sỏi (p=0,083), góc bể thận đài dưới (P=0,1). Kết luận: Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra các yêu tố tiền sử can thiệp sỏi, kích thước sỏi, số lượng sỏi, vị trí viên sỏi, đặt ống nòng niệu quản, di chuyển sỏi, góc bể thận đài dưới là những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công, tỷ lệ sạch sỏi sau mổ. Tuy nhiên kinh nghiệm của phẫu thuật viên cũng đóng một vai trò quan trọng. Chỉ định điều trị hiệu quả cho kỹ thuật này là sỏi đài bể thận với kích thước ≤ 20 mm, sót sỏi hay thất bại của các phương pháp điều trị trước.

To analyze the factors affecting success rate and stone free rate of flexible ureteroscopy and laser lithotripsy (FURSL) for renal stone. Materials and methods: Data on a total of 40 patients with FURSL for renal stones at Viet Tiep hospital between October 2020 and June 2021, were prospectively analyzed. Factors associated were evaluated using SPSS 20.0. Univariate and multivariate analyses were done to determine predictive factors affecting success rate and stone free rate. Results: Success in operation: 85%, failure: 15%. A multivariate assessment revealed three independent factors influencing success rate (p<0.05): stone size (p=0,03), stone number (p=0,001), stone location (p=0,011) and not influencing (p>0,05): operation history (p=0,499), using ureteral access sheath (p=0,555), stone displacement (p=0,376), angle between infundibula and renal pelvis (p=0,533). Stone free rate after 1 month: 92,5%. Factors influencing Stone free rate (p<0.05): stone number (p=0,01) anh factors not influencing (p>0,05): stone size (p=0,141), stone location (p=0,083), angle between infundibula and renal pelvis (p=0,1). Conclusions: The results of the current study indicated that operation history, stone size, stone number, stone location, using ureteral access sheath, stone displacement and angle between infundibula and renal pelvis were factors affecting success rate and stone free rate after FURSL. However, experience of the surgeon play an important role. FURSL is good and effective indication for treatment of renal stone ≤ 20 mm, especially for the cases treated with surgical procedures before.

TTKHCNQG, CVv 46