Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385236

20604. Kỹ thuận chẩn đoán bệnh

BB

Giá trị của các dấu hiệu đặc hiệu trên cộng hưởng từ trong chẩn đoán phân biệt u bao thần kinh và u màng não tủy dưới màng cứng – ngoài tủy

Value of specific signs on mri in differentiating between intradural - extramedullary spinal schwannomas and meningiomas

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

2022

2

138-142

1859-1868

Nghiên cứu của chúng tôi mục đích để đánh giá các dấu hiệu hình ảnh đặc hiệu trên cộng hưởng từ (CHT) để bổ xung cho phân biệt u bao thần kinh (UBTK) và u màng não tuỷ (UMNT) dưới màng cứng – ngoài tuỷ, tập trung vào 3 dấu hiệu là tín hiệu dạng nang, dấu hiệu đuôi màng cứng và dấu hiệu rộng lỗ liên hợp. Phương pháp: Nghiên cứu thực hiện trên 42 bệnh nhân (BN)UBTK và 18BNUMNT dưới màng cứng – ngoài tuỷ đã được chụp CHT cột sống trước mổ tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 7/2019 - 12/2021. Kết quả: UBTK hay gặp tín hiệu dạng nang (SE 64.3%, SP 100%, PPV 100%), dấu hiệu làm rộng lỗ liên hợp (SP 94.4% và PPV 92.3%) hơn UMNT; còn UMNT hay gặp dấu hiệu đuôi màng cứng (SP 97.6%, PPV 90.9%, NPV 83.7%) hơn có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (p<0.05). Kết luận: Các đặc điểm tín hiệu dạng nang, dấu hiệu đuôi màng cứng, dấu hiệu làm rộng lỗ liên hợp có thể cung cấp các dữ kiện hữu ích để phân biệt UBTK và UMNT trên hình ảnh CHT. UBTK hay gặp tín hiệu dạng nang, dấu hiệu làm rộng lỗ liên hợp hơn UMNT; còn UMNT hay gặp dấu hiệu đuôi màng cứng hơn UBTK.

Our study aimed to investigate the specific signs on Magnetic Resonance Imaging (MRI) in providing useful data to differentiate between intradural - extramedullary schwannomas and meningiomas. Materials and Methods: This retrospective study reviewed 42 patients with intradural - extramedullary schwannomas and 18 patients with intradural - extramedullary meningiomas. All patients had undergone spinal MRI prior to surgery at Vietduc University hospital, Hanoi, Vietnam, from July 2019 to December 2021. Results: Patients with schwannoma showed significantly higher frequency of cystic change sign (SE 64.3%, SP 100%, PPV 100%), neural foraminal widening sign (SP 94.4% và PPV 92.3%); patients with meningioma showed significantly higher frequency of dural tail sign (SP 97.6%, PPV 90.9%, NPV 83.7%) (p<0.05). Conclusion: cystic change sign, neural foraminal widening sign, dural tail sign were useful in differentiating between intradural extramedullary schwannomas from meningiomas. Cystic change sign, neural foraminal widening sign were significantly common in intradural - extramedullary schwannomas; dural tail sign was significantly common in meningiomas.

TTKHCNQG, CVv 46