Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553373

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

BB

Tác động của đại dịch Covid-19 đến kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Impact of the Covid-19 passion on the audit of final reports of finished basic construction investment projects

Nghiên cứu Tài chính Kế toán

2022

1

36-41

1859-4093

Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất nặng nề đến nền kinh tế thế giới và tính mạng con người. Ở Việt Nam, nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản và rút lui khỏi thị trường do đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài. Lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng không phải là ngoại lệ, nhiều dự án, công trình xây dựng bị tạm dừng và đình chỉ thi công, ảnh hưởng lớn đến hàng loạt doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh tế khác nhau có liên quan đến dự án. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng làm xuất hiện nhiều dự án thi công với tốc độ khẩn cấp, với những qui định riêng có, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong điều kiện đó cũng có những đặc

The Covid-19 pandemic is having a very heavy impact on the world economy and human life. In Vietnam, many areas of production and business activities have been halted, thousands of businesses have gone bankrupt and withdrawn from the market due to the outbreak and prolonged Covid-19 pandemic. The basic construction field is no exception, many construction projects and works have been suspended and suspended, greatly affecting a series of businesses in different economic sectors related to the construction industry project. In addition, the Covid-19 pandemic has also caused many construction projects to appear at an urgent speed with specific regulations, in order to promptly meet the requirements of epidemic prevention and control. Auditing the final settlement report of capital construction investment projects completed in that condition also has its own peculiarities based on specific regulations due to the impact of the Covid-19 pandemic.

TTKHCNQG, CVv 266