Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399891

50602. Hành chính công và quản lý hành chính

BB

Một số nội dung cần quan tâm tại Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chức

Some issues that need attention in the Government’s Resolution on the policy on development of the notary profession

Dân chủ và Pháp luật

2022

1

57-62

9866-7535

Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng ra đời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động công chứng của nước ta. Thông qua bài viết, nhóm tác giả đưa ra một vài phân tích, luận giải về một số nội dung của Nghị quyết này cần quan tâm khi triển khai thực hiện.

Resolution No. 172/NQ-CP dated November 19, 2020 of the Government on the policy of developing the notary profession marked an important step forward in the process of building and completing the legal basis for notary activities in our country. Through the article, the authors give some analysis and commentary on some of the contents of this Resolution that need attention when implementing.

TTKHCNQG, CVv 240