Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553372

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Các yếu tố ảnh hưởng khả năng tiếp cận chương trình tín dụng vi mô của phụ nữ tại Châu Thành, Trà Vinh

Factors affecting women’s ability to access microcredit programs in Chau Thanh, Tra Vinh.

Nghiên cứu Tài chính Kế toán

2022

1

42-45

1859-4093

Thông qua dữ liệu thu thập từ 98 phụ nữ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và mô hình Probit cho kết quả: số lần tham dự cuộc họp, giá trị tài sản, dân tộc, thu nhập, qui mô và việc làm có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận chương trình tín dụng vi mô. Dựa trên kết quả, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận bao gồm việc phụ nữ vay vốn cần tích cực tham gia vào Hội phụ nữ ở địa phương để 

Data was collected from 98 members of Women Union at district level, the results found that factors:local meeting attendance, namely collateral values, ethnicity, income, labor sizeand employment status significantly influenced on women borrowers accessibility to microcredit programs. Based on the results, proposed solutions to help women improve access to microcredit include that women borrowers need to actively participate in Women Union at local elvel to build more social capital while the local government enhances support to women borrowers.

TTKHCNQG, CVv 266